پروژه های خود را با استفاده از یک چک لیست UX ساده تر کنید

پروژه های خود را با استفاده از یک چک لیست  UX ساده  تر کنید

در فرایند طراحی ،  ترسیم نمودار پیشرفت کار با استفاده از یک چک لیست ساده به شما و تیم تان کمک می کند تا بر روی تولید محصول تمرکز کنید .