معرفی اولین مرجع فارسی کتاب های تجربه کاربری

معرفی اولین مرجع فارسی کتاب های تجربه کاربری

قبلتر در مورد ترجمه کتاب هایی که  در دست داشتیم صحبت کردم … حالا بعد از گذشت تقریبا حدود یک سال ، با همکاری دوست خوبم سامان وحدت و بعدها با دوستان خوب دیگرم شروع به ترجمه و تحقیق در