طراحی تجربه کاربری برای استارتاپ ها

طراحی تجربه کاربری برای استارتاپ ها

  این کتاب برداشتی آزاد از مطالعات و تجارب من درزمینهٔ  ux   به همراه نظرات و افکار شخصی  من هست و برای نوشتن این کتاب از منابع مختلفی استفاده کردم که در بخش آخر لیست منابع را عنوان کردم. امیدوارم