qualitative-research

” ريشه پژوهش كيفي به انواع پژوهشهاي ميداني باز ميگردد كه توسط مـردم شناسـان و از طريق مشاهده روزمره زندگي آزمودنيها انجـام مـي شـد. ”

” در حال حاضر روش پژوهش كيفي در پـژوهشهـاي علـوم انـساني، در مقايـسه بـا روشهاي ديگـر از اهميـت و كارآمـدي بيـشتري برخـوردار اسـت. روش پـژوهش كيفـي ميتواند برآيند نتايج پژوهش با روشهـاي مختلـف باشـد. پـژوهش كيفـي از اطلاعـات و دادههاي پژوهشهاي تـاريخي، توصـيفي و تجربـي سـود مـيبـرد. تحقيـق كيفـي و اساسـاً روششناسي كيفي عموماً خصلتي بين رشته اي دارد و مرزهاي رشته اي، حوزهاي موضوعي را در مينوردد. تحقيق كيفـي در بـر گيرنـده مجموعـه اي پيچيـده و متـصل بـه يكـديگر از اصطلاحات، مفاهيم و مفروضات است. پـژوهش گـران كيفيـت گـرا سـعي دارنـد بـه درك اوضاع و احوال فرآيندهاي اجتماعي نايل آيند. ”

كليدواژهها: پژوهش كمی ، پژوهش كيفي،  متدولوژي

نویسنده :  حسن خداوردي /   عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آشتيان

لیست محتوا :

مقدمه

۱-پژوهش كيفي چيست؟

۲-تاريخ تكامل پژوهش كيفي

   ۲-۱-دوره سنتي  

   ۲-۲-مرحله نوگرايي

   ۲-۳-دوره شروع انواع تيرگي ها

   ۲-۴-بحران معرفي و نمايش

   ۲-۵-دوره پنجم

۳-هدف از اجراي پژوهش كيفي؟

۴-انواع روشهاي كيفي

۵-مقايسه روش پژوهش كيفي و كمی

۶-ارزيابي پژوهش كيفي

   ۶-۱-نقاط قوت تحقيق كيفي

   ۶-۲-انتقادهاي وارده بر پژوهش كيفي

نتيجه گيري


{  دانلود مقاله از uxstarter.ir }


 

در این مقاله پژوهش كيفي به خوبی و به صورت کامل معرفی شده  است . نویسنده با بررسی دقیق هر دونوع روش تحقیق (کمی و کیفی) سعی کرده تا تفاوت ها / مزایا و معایب هر دو متد را بیان کند . مقاله به خوبی مستند شده و تمامی منابع ذکر شده است . تاریخ نگارش مقاله مربوط به سال  ۱۳۸۷ می باشد .  در اینجا از جناب آقای حسن خداوردي برای نوشتن این  مقاله خوب و مفید تشکر می کنم .

 

نشست 59 - مبانی و چالش های تحقیقات کیفی
نشست ۵۹ – مبانی و چالش های تحقیقات کیفی

در ادامه به شما دوست عزیز پیشنهاد می کنم در  ” نشست ۵۹ – مبانی و چالش های تحقیقات کیفی ” از سری نشست های uxshiraz شرکت کنید و یا از طریق برنامه لحظه نگار نشست را دنبال کنید .

 

enrollment-cap

تحقیقات کیفی / معرفی و بررسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *